ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK

SPRADŹ, CO CI SIĘ NALEŻY Z POLISY OC


Polisa NNW

Wysokość oraz rodzaj świadczeń jest różny, w zależności od rodzaju polisy z której następuje wypłata odszkodowania. W przypadku polis zawieranych dobrowolnie a więc NNW, ubezpieczonemu zostaje przydzielona suma odszkodowania. Jest to wysokość odszkodowania, która zostanie wypłacona w przypadku, gdy poszkodowany dozna 100% uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Wysokość odszkodowania jest proporcjonalna do poniesionego urazu (przeważnie 1% uszczerbku to 1% sumy ubezpieczenia).


Polisa OC

W przypadku, gdy poszkodowany wnioskuje o wypłatę świadczeń z polisy OC, obejmują go przepisy krajowych ustaw, które pozwalają na skorzystanie ze znacznie szerszej oferty świadczeń. Zgodnie z prawem wysokość i rodzaje świadczedń muszą w pełni zrekompensować poniesioną szkodę, zarówno tę materialną, jak i na osobie. To oznacza, że wysokość odszkodowania z polisy OC może być kilkukrotnie wyższa, niż w przypadku polisy NNW.

Czytaj więcej o odszkodowaniu

Terminy i procedury

W przypadku polis dobrowolnych, informacje o terminach zgłoszeń do ubezpieczyciela oraz wymaganej dokumentacji, jest zapisana w Ogólnych Warunkach Umowy oraz w indywidualnej umowie. Odnosząc się do polisy OC, wszystkie te warunki zapisane są w ustawach. Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela lub 20 lat, jeżeli doszło do niego wskutek przestępstwa.


Niezbędna dokumentacja

Im więcej dokumentów zostanie przedłożone ubezpieczycielowi – tym większa szansa na przyznanie wnioskowanych świadczeń. Z tym, że nie można tu mówić wyłącznie o ilości, ale również rzetelności i przydatności dokumentów. Z uwagi na to, że odszkodowanie musi zrekompensować poniesione koszty, należy udowodnić, ze takowe zostały przez poszkodowanego poniesione.

W tym celu należy przygotować wszelkie rachunki lub faktury za: usługi medyczne, konsultacje, zabiegi rehabilitacyjne, zakup leków i narzędzi ortopedycznych, przejazdy do placówek medycznych itp.Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie nie jest w istocie rzeczy odszkodowaniem, aczkolwiek większość osób zalicza to świadczenie jako swojego rodzaju odszkodowanie za ból i cierpienie. Wnioskując o ten rodzaj świadczenia, należy zwrócić szczególną uwagę na uzasadnienie. Ciężko jest bowiem jasno określić kwotę, która powinna zostać wypłacona za określony uszczerbek na zdrowiu. Przeważnie jest wartość od 1 do 3 tys. zł za 1% uszczerbku.

Uzasadnieniem do wypłaty zadośćuczynienia będą wszelkie opinie lekarskie, a szczególnie psychologiczne, które potwierdzą doznane cierpienie.


Rodzaje świadczeń z polisy OC

W ramach odszkodowania, poszkodowany może liczyć na pokrycie wszystkich poniesionych kosztów, w związku z leczeniem po wypadku. Dotyczy to również wydatków w przyszłosći. Przede wszystkim ubezpieczyciel musi pokryć koszty opieki medycznej, a więc należy zgromadzić jak najwięcej dokumentów o przebiegu leczenia oraz jego kosztach. Poszkodowany nie musi korzystać z państwowych usług medycznych, a może leczyć się w placówkach prywatnych. Poszkodowany może liczyć również na zwrot kosztów za zakup narzędzi ortopedycznych i wszystich niezbędnych medykamentów.

Odszkodowanie pokrywa także koszty przejazdu do placówek medycznych oraz apteki. Oczywiście należy tylko zapisać kiedy taki przejazd miał miejsce i podać w miare dokładną ilość przejechanych kilometrów. Poszkodowany może również wnosić o przyznanie renty, w przypadku, gdy wskutek wypadku utracił możliwość dalszej pracy lub zwiększyły się jego potrzeby finansowe z uwagi na np. regularne zabiegi medyczne czy specjalną dietę.

© 2017-2018 odszkodowaniezawypadek.com.pl